Jak jeździć rowerem po mieście, przepisy ruchu drogowego, cz.2 - przepisy dotyczące ruchu rowerów, mandaty

Jak jeździć rowerem po mieście, przepisy ruchu drogowego, cz.2 - przepisy dotyczące ruchu rowerów, mandaty

Jazda po ulicy

Jadąc po ulicy trzymaj się prawej krawędzi jezdni jednak w bezpeicznej odległości. Liczne wyżłobienia przy krawężnikach czy studzienki kanalizacyjne mogą być niebezpieczne dla rowerzysty i skutkować wywrotką. Również nagle wyjeżdżający samochód z bocznej uliczki może stanowić dla ciebie zagrożenie.

Zabrania się rowerzyście jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach.

Możesz wyprzedzać wolno jadące samochody zarówno z prawej jak i z lewej strony.

Na skrzyżowaniach możesz jechać środkiem pasa. Jesteś lepiej widoczny co zwiększa Twoje bezpieczeństwo. Pamiętaj jednak, że gdy już przejedziesz skrzyżowanie, powinieneś zjechać do prawej krawędzi jezdni.

Na przejeździe rowerowym masz prawo pierwszeństwa przed pojazdami. Nie wjeźdźaj jednak rozpędzonym na przejazd! Kierowca mimo wszystko może Cię nie zauważyć i potrącić.

Rowerzyści mogą jechać obok siebie gdy nie utrudnia to ruchu innym pojazdom.

Rowerzyści mogą jechać w grupie ale nie większej 15 osobowej.

 

Kiedy możesz jechać po chodniku?

Możesz skorzystać z chodnika gdy:

  1. dopuszczalna prędkość na jezdni jest większa niż 50km/h oraz chodnik ma co najmniej 2m szerokości
  2. pod twoją opieką znajduje się dziecko w wieku do 10 lat
  3. występują złe warunki pogodowe: oblodzona nawierzchnia jezdni czy silny wiatr mogący zepchnąć ciebie na środek jezdni

Pamiętaj jednak, że pierwszeństwo na chodniku mają piesi i powinieneś tak dostosować prędkość i styl jazdy aby nie stwarzać dla nich zagrożenia.

 

Za co dostaniesz mandat?

Kwalifikacja
prawna
wg.
kodeksu
wykroczeń
Naruszenie Naruszone przepisy
ruchu drogowego z
aktów prawnych
wg opisu
pod tabelą*
Grzywna
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 33 ust. 2 50zł
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50zł
art. 90 lub 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50zł
  Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki
na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
art. 33 ust. 3 pkt 2 50zł
  Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100zł
  Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150zł
  Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się
bez uzasadnionej przyczyny
art. 33 ust. 4 pkt 2 100zł
  Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50zł

 

* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).
[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).
[4] Rozporządzenie Ministra Transporty z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 147, poz 1040)